Close

Bank loans and welfare assistance to women’s self-help groups – 14.12.2021

Publish Date : 16/12/2021

Bank loans and welfare assistance to women’s self-help groups – 14.12.2021

மகளிர் சுயஉதவி குழுவினர்களுக்கு வங்கிக்கடன் மற்றும் நலத்திட்ட உதவி – 14.12.2021 மகளிர் சுயஉதவி குழுவினர்களுக்கு வங்கிக்கடன் மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகள் – 1 மகளிர் சுயஉதவி குழுவினர்களுக்கு வங்கிக்கடன் மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகள் – 14.12.21 மகளிர் சுஉதவி குழுவினர்களுக்கு வங்கிக்கடன் மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகள் – 14.12.21