Close

சிறப்பு சுருக்கத் திருத்தம் 2022

ஏப்ரல் மாதம் 2022

வ.எண் சட்டமன்ற தொகுதி எண் மற்றும் பெயர் சேர்த்தல் திருத்தம் நீக்கல்
1 160-சீர்காழி–  (தனி) சேர்க்கை திருத்தம் நீக்கல்
2 161- மயிலாடுதுறை சேர்க்கை திருத்தம் நீக்கல்
3 162 – பூம்புகார் சேர்க்கை திருத்தம் நீக்கல்

மார்ச் மாதம் 2022

வ.எண் சட்டமன்ற தொகுதி எண் மற்றும் பெயர் சேர்த்தல் திருத்தம் நீக்கல்
1 160-சீர்காழி–  (தனி) சேர்க்கை திருத்தம் நீக்கல்
2 161- மயிலாடுதுறை சேர்க்கை திருத்தம் நீக்கல்
3 162 – பூம்புகார் சேர்க்கை திருத்தம் நீக்கல்

பிப்ரவரி 2022 

S.No சட்டமன்ற தொகுதி எண் மற்றும் பெயர் சேர்த்தல் திருத்தம் நீக்கல்
1 160-சீர்காழி–  (தனி) சேர்க்கை Modification Deletion
2 161- மயிலாடுதுறை சேர்க்கை Modification Deletion
3 162 – பூம்புகார் சேர்க்கை Modification Deletion

ஜனவரி  2022

S.No சட்டமன்ற தொகுதி எண் மற்றும் பெயர் சேர்த்தல் திருத்தம் நீக்கல்
1 160-சீர்காழி–  (தனி) சேர்க்கை திருத்தம் நீக்கல்
2 161- மயிலாடுதுறை சேர்க்கை திருத்தம் நீக்கல்
3 162 – பூம்புகார் சேர்க்கை திருத்தம் நீக்கல்